Propedeutikum

Propedeutický ročník je úvodným formačným rokom tých, ktorí podali prihlášku do kňazského seminára a ktorých biskup uznal za hodných k prijatiu. Uskutočňuje sa vo vlastnom spoločenstve odlíšenom od komunity veľkého seminára. Cieľom formácie je priviesť kandidátov k vedomému a plnému rozhodnutiu pre Krista, položiť solídne základy duchovného života a podporiť väčšie poznanie seba pre osobný rast. Propedeutický ročník je skutočný čas rozlišovania povolania, strávený v rámci komunitného života s predpokladom pokračovania v ďalších etapách prípravy v kňazskom seminári. Kladie sa dôraz na ľudskú, duchovnú a intelektuálnu formáciu. Prijatiu do propedeutického ročníka predchádzajú prijímacie pohovory s uchádzačom, ten zároveň podáva aj prihlášku na štúdium katolíckej teológie na teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Po prijatí na štúdium majú kandidáti štatút vysokoškolského študenta. Počas propedeutickej etapy absolvujú štúdium úvodných predmetov.

Kandidáti počas propedeutického ročníka spoznávajú vlastnú diecézu a rozvíjajú dynamiku sebadarovania vo farskej a charitatívnej skúsenosti. Veľmi dôležitým je aspekt spoločenstva s vlastným biskupom, s vlastnou farnosťou a celou miestnou Cirkvou. Formátorom zodpovedným za propedeutický ročník je prefekt propedeutického ročníka. Úzko spolupracuje s rektorom kňazského seminára a ostatnými formátormi.

Pre začatie a postupne dozrievanie duchovného života sa kandidáti uvádzajú predovšetkým do modlitby prostredníctvom sviatostného života, liturgie hodín, zoznámenia sa s Božím slovom, ktoré je pokladané za dušu a sprievodcu na ceste, štúdiom katechizmu, s tichom, modlitbou v srdci a duchovným čítaním.

Najneskôr v máji sa koná skrutínium, na základe ktorého môže kandidát postúpiť do ďalšej etapy formácie v kňazskom seminári. V prípade neúspechu sa končí jeho formácia, kandidát ale môže pokračovať v štúdiu teológie a jeho pobyt v priestoroch propedeutického ročníka môže trvať do určeného termínu odchodu na prázdniny. Propedeutické obdobie trvá zvyčajne jeden rok, môže byť však z vážnych dôvodov predĺžené o ďalší rok.