Zotrvali sme jednomyseľne v modlitbách…

V sobotu 26.09.2020 sme sa na pozvanie duchovného otca farnosti Svätej Rodiny na sídlisku Dargovských hrdinov zúčastnili Celoslovenského večeradla, konkrétne sv. omše a sviečkového sprievodu. Celý program prebiehal od skorého rána prednáškami, modlitbami, eucharistickou adoráciou a meditáciami. 

https://svrodina.sk/marianske-veceradlo-26-9-2020/

Mariánskych ctiteľov svojou prítomnosťou potešil otec arcibiskup Bernard Bober, ku ktorému sme boli pozvaní ako asistencia počas slávenia svätej omše. Eucharistická slávnosť sa začala o 18:00 slávnostným vstupom za znenia piesne: “Ja som si vyvolil silno, iste Panenky Márie srdce čisté…” (JKS 335). “Spevy, ktoré doprevádzali liturgiu boli naozaj na oslavu Boha,” zhodli sme sa počas cesty domov. 

My totiž veríme, že spoločná modlitba má veľkú silu. Práve v čase nariadení a skúšok sa predsa chceme stretnúť a zotrvať s Pannou Máriou;“ povedal otec Bernard v úvode homílie. 

 Aj keď toto večeradlo malo štatút celoslovenské, z dôvodu pandémie koronavírusu sa konalo len na farskej úrovni, s malým počtom zúčastnených, avšak  duchovne sa s nami modlilo celé Slovensko.

 Arcibiskup ďalej pokračoval: “Preto vnímame tento čas, ako čas skúšky, ale zároveň, ako príležitosť pevnejšie sa rozhodnúť žiť naplno svoje zasvätenie Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.” 

Každý osobne prežíva svoje vlastné utrpenie, nesenie kríža, zranenia, zármutok. Inšpirujme sa zvolaním nášho pastiera. Vyžalujme sa Matke! Svojej Matke, Božej Matke a cez ňu prednesme túto ťažkosť Ježišovi a prijmime ju ako našu obetu v najväčšej trpezlivosti a v pokoji.“

Všetci. My propedeutici, bohoslovci, naše rodiny, spoločnosť, pociťujeme dopad pandémie v každodennom živote ale aj v celosvetovom meradle. Slová celebranta sú aj po slávnosti aktuálne. Snažme si ich stále pripomínať. „Pamätajme, že žiadna choroba na svete nemá také zlé následky ako hriech. Toto je choroba nešťastnej duše a prázdneho srdca. Toto ochorenie spôsobuje pandémia bezstarostnosti, ktorou je zasiahnuté srdce dnešného človeka. Je to život bez Boha…”


Po záverečnej modlitbe obradu prijímania bola súčasťou slávnosti aj sviečková procesia po sídlisku. Ako poznamenal otec farnosti Aurel Halajčík, duchovne vykračujeme smerom k tým, ktorí na slávnosti nie sú osobné prítomní, ale v spojení sa modlia vo svojom domácom večeradle. 

Sviečkový sprievod rozžiaril tmavú noc a pohľad okolostojacich smeroval na  Pannu Máriu, ktorá svojou pokorou a tichom ukazovala, kde je smer riešenia našich problémov.

Nech tak ako svetlo sviece, ktoré prežiaruje našu tvár, aj modlitba svätého ruženca zapáli v nás naše srdce pre lásku, pokoru a poslušnosť v tejto situácii. 

Panna Mária, prosíme, oroduj za nás! 

Šimon Jurčišin