Oslava dňa Fatimskej Panny Márie

V nedeľu 13. mája 2018 o 10.00 hod. na sviatok Fatimskej Panny Márie sme sa rožňavská časť nášho propedeutika spolu s bohoslovcami za rožňavskú diecézu a našim otcom prefektom zúčastnili sv. omše v katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. K sláveniu svätej omše odvysielanej slovenskou televíziou sme boli pozvaní z príležitosti 101. výročia zjavenia Panny Márie vo Fatime. Sv. omšu spolu s niektorými kňazmi celebroval rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik, ktorý sa vo svojej homílii zameral na Pannu Máriu ako Matku, ktorá je Matkou všetkých ľudí a národov bez rozdielu, a samozrejme stále zostáva vzorom, povzbudením a pomocou predovšetkým matkám na celom svete. 

Na tento deň pripadá aj sviatok Dňa matiek, kedy na konkrétnych životných príkladoch spomenul matky, ktoré trpia z dôvodu hmotného nedostatku, vojen, migrácie a iných negatívnych skutočností a musia chrániť životy svojich detí aj za cenu nesmiernych obetí, ba dokonca aj obety vlastného života. Vo svojej homílii pekne rozvinul vzťah matky a jej výchovy voči svojim deťom. Na príklade svojej osobnej skúsenosti poukázal na životné situácie svojej vlastnej matky, jej obetavý život, lásku voči svojim ôsmim deťom, a predovšetkým jej túžbu po stretnutí sa so svojimi deťmi v cieli nášho pozemského života, ktorým je Nebeské kráľovstvo. Otec biskup nás pozýval nezabúdať na vďačnosť našim matkám za život a výchovu. V súvislosti s tým opätovne poukázal na prítomnosť našej Nebeskej Matky, ktorá nás chce mať všetkých pri sebe v nebi. Táto skutočnosť vyjadrená Pannou Máriou vo Fatime však nezostáva bez našej osobnej snahy obetovať sa, modliť sa, zriekať sa a bojovať proti hriechu, a žiť život hodný Nebeského kráľovstva.

Povzbudzujúca a krásna slávnosť bola umocnená aj priateľským agapé v priestoroch biskupského úradu s o. biskupom, potom stretnutím s rehoľnými sestrami Sv. Kríža, ktoré pôsobia na biskupskom úrade ako aj pozvaním na zmrzlinu tajomníkom o. biskupa. Svojou prítomnosťou na slávnosti sme nadobudli povzbudenie vo viere a väčšie odhodlanie realizovať fatimské posolstvá vo svojich životoch, aby sa ľudské hodnoty, medzi ktoré patrí aj vďačnosť, úcta, obeta a pravá láska stávali fundamentom a inšpiráciou pre autenticky prežívaný kresťanský spôsob života. Nech nám na tejto ceste pomáha aj naše každodenné zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

autor: Ivan Kiko

Celú sv. omšu si môžete pozrieť na tomto linku: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13025/156496