Odpustová slávnosť Šarišské Dravce

Fotka z kostola sv. Martina z Tours – Krásna Lúka

V nedeľu 25.11.2018 sme oslavovali slávnosť Krista Kráľa. Ale v tento deň oslavujeme aj svätú pannu a mučenicu Katarínu Alexandrijskú.   

Preto sme sa vybrali na pozvanie pána farára Mareka Senderáka na odpustovú slávnosť do môjho farského chrámu v Šarišských Dravciach. Tento chrám ako aj celá naša farnosť je zasvätená už spomínanej sv. Kataríne.  Hlavným celebrantom a zároveň aj slávnostným kazateľom bol náš otec prefekt Marek Kunder. V homílii povedal ,, všetci králi s vojskami sa pominuli a dnes si na nich takmer nikto nespomenie, okrem špeciálnych príležitostí. O Ježišovi však počujeme neprestajne už vyše 2000 rokov. Sv. Katarína bojovala práve za tohto Ježiša aj pred cisárom Maxenciom, keď ho kritizovala, že prenasleduje kresťanov a verí pohanským bohom. Žena a srdce idú spolu. U nás mužov skôr rozum. Mňa bývalý šéf – dekan naučil, že to, čo si ľudia najviac zapamätajú je to, ako sa pri tebe cítili… Buďme dobrými, čo najviac srdeční„, vyzdvihol  Krista Kráľa a apeloval na to aby sme nezabúdali na Krista ako na kráľa. Sv. omšu sme slávili pod lešením, ale ako poznamenal pán farár – nielen človek potrebuje nové šaty, ale aj chrám.

Po krásnej odpustovej slávnosti nás pán farár Marek pozval aj na slávností obed. V našom dekanáte je taký pekný zvyk, že miestny kňazi pozývajú na obed aj svojich spolubratov v kňazskej službe zo svojho dekanátu. Po vynikajúcim obede sme mohli počuť rôzne zážitky a príhody týchto kňazov, ako aj o. dekana Petra Sedláka.  Keďže sa v našich končinách slúžia aj pobožnosti, tak sa kňazi po obede pobrali do svojej služby. Ostali sme len my a pán farár, ktorý nám porozprával ako je to z vedeným takej veľkej farnosti, a tiež o jeho doterajšej pastorácii.

Po skončení tohto milého stretnutia sme sa zastavili aj v mojom rodisku – v Krásnej Lúke. Tam sme navštívili náš kostol sv. Martina z Tours. Chlapci spolužiaci a aj o. Marek boli z neho veľmi milo prekvapený, najmä však z  oltára z 13. storočia, zo sôch z dielne majstra Pavla z Levoče a z bohostánku. Po prehliadke kostola sme sa zastavili aj u nás doma. Naši boli potešení. Keďže nás v pondelok čakala škola, tak sme sa museli rozlúčiť, sadnúť do auta a vrátiť sa do nášho propedeutika, kde nasledovala modlitba kompletória a zaslúžený spánok.

V prvom rade by sme sa chceli poďakovať Pánu Bohu za všetko čo sme mohli dnes prežiť. Potom p. farárovi Marekovi za pozvanie, o. prefektovi Marekovi za povzbudivé slová a v neposlednom rade aj p. kostolníkovi z Krásnej Lúky- Pavlovi Štieberovi za výklad o našom chráme. Všetkým patrí úprimné Pán Boh zaplať.

Dominik