Nedeľa Božieho slova- Božie slovo je dobrou zvesťou

            V túto tretiu nedeľu obdobia cez rok, budeme po druhýkrát sláviť nedeľu Božieho slova, ktorú pápež František ustanovil v septembri 2019. Pápež vyjadril svoje prianie, aby sa táto nedeľa využila na „podnietenie veriacich čítať Sväté písmo v každodennom živote, prehlbovať sa v jeho poznaní a v modlitbe s Božím slovom“.

Živé a účinné

            Pozrime sa, čo nám o Svätom písme hovorí Písmo samo: „Celé písmo je Bohom vnuknuté…“ (2.Tim 3:16). živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč“ (Hebr 4:12).

            Sväté písmo je Bohom vnuknuté slovo, ktoré je živé a účinné. Nie je to len nejaký spis spred dvetisíc rokov. Je živé, vždy čerstvé, Boh sa cezeň živo a osobne prihovára mne konkrétne. Je účinné, má moc meniť ľudské srdcia.

 

Božie kráľovstvo je medzi nami

            Pozrime sa, čo nám hovorí evanjelium tejto nedele: „Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium“. Ježiš hlásal Božiu dobrú zvesť (z gr.: euangelion). Teda Božie slovo je pre nás dobrou zvesťou (správou).

            A ako Ježiš ohlasuje dobrú zvesť ? „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo“. A Ježiš na inom mieste hovorí „Božie kráľovstvo je medzi vami“  (Lk 17:21). Neprišiel nám oznámiť že Božie kráľovstvo začne až po smrti, ale že je už tu a teraz. A ako obyvatelia Božieho kráľovstva máme tú výsadu počúvať slová nášho Kráľa, ktorý sa nám chce denne prihovárať aj cez Sväté písmo.

            Aké aktuálne sú slová proroka Izaiáša: „Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo; nad tými, čo bývajú v krajine temnôt, zažiari svetlo.“ (Iz 9,1). Do našej skutočnosti, kedy sme preplnení negatívnymi správami a sme obklopení tmou, prichádza Božie svetlo v podobe Božieho slova – dobrej správy.

            Ak teda Božie slovo je pre nás dobrou správou, a je nám tak ľahko dostupné vo Svätom písme, môžeme si položiť otázku: „Máme ešte skutočný dôvod ho nečítať a nezapočúvať sa do Božích slov?“

Ako počúvať Božie slovo

            Na úvod sa na krátku chvíľu stíšme aby sme upokojili svojho Ducha. Nezabúdajme, že kľúčom k pochopeniu a prijatiu Božieho slova je Duch Svätý, preto ho na úvod poprosme o pomoc, aby sa nám prihováral cez Božie slovo. Potom pozorne čítajme a zastavme sa nad slovami, ktoré sa nás dotkli, oslovili, vyrušili. Nechajme tieto slová na seba pôsobiť lebo „náš duch je tak uspôsobený, že za normálnych okolností sa musí dlho vystavovať myšlienke, aby na ňom zanechala nezmazateľnú stopu“ (R. Cantalamessa). Potom môžeme nadviazať rozhovor s Bohom na základe prečítaného.

            Ďalším spôsobom je modliť sa slovami žalmov. Iným spôsobom môže byť plynulejšie čítanie písma postupne od začiatku, aby sme spoznali dejiny spásy Božieho ľudu. (pod článkom je zopár odkazov pre inšpiráciu, ako môžeme čítať Sväté písmo)

Hlásať Božie slovo

            Pápež František hovorí, že v túto nedeľu je užitočné zdôrazniť aj hlásanie Božieho slova. Ak Božie slovo prebýva v našom srdci, potom ho môžeme a máme prinášať tam, kde chýba svetlo Božieho slova. Priniesť pokoj do nepokoja, slovo lásky, kde chýba láska, priniesť nádej tam, kde vládne beznádej.

Zapáliť si srdce

            Emauzskí učeníci hovoria: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma?“ (Lk 24:32). Nechajme si zapáliť srdce Božím slovom a nechajme si ním svietiť, aby bolo ´svetlom pre naše nohy´ (Ž 119:105) na cestách nášho života.

Peter Vyhonský


Zopár spôsobov čítania sv. písma

https://www.katolickenoviny.sk/duchovna-obnova/category/duchovna-obnova/article/citajme-svate-pismo-s-uzitkom-.xhtml

Ignaciánske rozíjmanie http://spiritualita.jezuiti.org/5-mesacne-dc-priprava-c-4/

Lectio divina  – http://www.blumental.sk/casopis/rok_2000/10-2000/cl09.htm

https://jezuiti.sk/duchovne-cvicenia/modlit-sa-ignaciansky/

Zdroje

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-09/svaty-otec-zriadil-nedelu-bozieho-slova-na-3-cezrocnu-nedelu.html

Sv. písmo, SSV: Mk 1, 14-15

Cantalamessa R., Život v Kristovi, vydavateľstvo Serafín 2008