Pôst ako cesta k lepšiemu životu, aj v pandémii

Všetci ste už počuli mnoho poučiek a zamyslení k pôstu. Som presvedčený, že majú jedno spoločné. Tak veľa, to všetko, čo vidíš okolo seba, človeče, nepotrebuješ. Môžeš sa toho spokojne pustiť. A nie iba na 40 dní. Prečo? Aby si zakúsil svoju závislosť na Bohu. Totálnu odkázanosť na jeho vôli, láske, pôsobení. Všetci sme stvorení pre život, náš Boh je Bohom živých, nie mŕtvych. Večnosť sa začína dnes. V tvojej viere, v tvojich rozhodnutiach v hodnotách, ktoré prijímaš a vyznávaš, aj napriek sťaženým, či nepriaznivým vonkajším okolnostiam. Už štvrtý verš Jánovho evanjelia hovorí, že v Ňom (v Bohu) bol a je život! Celá Biblia je plná citátov o živote. Len otvoriť knihy aj srdce a čítať, prijímať, nasávať, uveriť a podľa toho aj konať. Ja som prišiel, aby mali život a mali ho v hojnosti.“ (Jn 10,10) Boh neklame, nehrá sa s nami. On jediný to myslí zo všetkých najlepšie. Áno, aj uprostred pandémie toto platí. Ba ešte viac. Lekár č. 1 je vždy prítomný. Len pacienti sú akísi váhaví a ustrašení, česť výnimkám. Izraeliti, keď boli pohryzení od jedovatých hadov, mali sa s vierou pozrieť na medeného hada, ktorého im mal Mojžiš zhotoviť ako predobraz Krista. Keď sa pohryzený pozrel naň, ozdravel. Dnes mnohí až priam fanaticky vzhliadajú k ľudským riešeniam, iba ľudským riešeniam (pomoci) a na to Božie akoby nemali čas či silu?! Aký je náš pohľad na kríž v tomto čase? Bolestný? Vyčítavý? Ďakujúci? Odprosujúci? Rezignujúci? Každý pozná najlepšie odpoveď…Tak odvahu a von s pravdou! „Vyvoľ si život, aby si žil ty aj tvoje potomstvo; miluj Pána, svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a viň sa k nemu – lebo on je tvoj život a dlhý vek.“(Dt 15,20) Na obraze márnotratného syna  a milosrdného Otca je krásne vidieť toto privinutie sa, objatie, prijatie. Máme dôvod na radosť aj dnes, vždy je prítomná. Tým dôvodom je postoj OTCA MILOSRDENSTVA ! ! ! Nie jeden, ale všetky. Na 4. pôstnu nedeľu pri sv. omši v – misáli – sú omšové texty na str. 118. V prosbách veriacich sa knižka otvára tiež na str. 118. A v breviári kňazskom či žaltári, ktorí sa modlia laici, je na ranné chvály prvým Žalm 118. Každý rok sa to tak a nikdy nie bez významu neustále opakuje. „Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.“ Toto je dôvod na radosť, na život, plnší život. Obmedzenejší v niečom navonok, ale o to viac prekypujúcejší a neobmedzený v srdci, duši, v našom vnútri.    Áno, Boh stvoril všetko dobré a všetko pre človeka. Ale nás stvoril pre seba, aby sme ho milovali celým srdcom, rozumom, dušou aj silami. Nechať sa najprv milovať. Uvedomiť si: som pre Boha vzácny a milovaný. Iba ten, kto v intimite svojho srdca aj domova zažije túto výnimočnosť, toto presvedčenie, že je nekonečne milovaný, iba ten si bude vážiť seba, mať správne rád seba a s odvahou vychádzať zo seba. Aby miloval, slúžil, bol tu pre iných. A na tom nič nemení ani pandémia. Naopak. Pretože v Božom pláne má aj ona svoj veľký význam. Pre veriacich aj neveriacich, pre kňazov aj bohoslovcov. Buďme vďační a akční v láske. K Bohu, k sebe aj k druhým.

Ľubomír Vaňo – farár Kokošovce