Ďakujeme za zapojenie sa do modlitbovej aktivity propedeutika a vašu blízkosť počas celého roka

Veríme v silu modlitby a sme radi, že každá farnosť prijala túto našu prosbu. Spoločne sme vytvorili spoločenstvo lásky, z ktorej plynie vzájomná podpora a duchovná blízkosť. Jednotlivo ďakujeme každému (z farnosti, ale aj mimo nej), kto si na nás počas tejto výzvy spomenul a zotrvával s nami jednomyseľne na modlitbách.

„V mene všetkých spolubratov sa chcem poďakovať za každú vašu “návštevu“ našej webovej stránky, čítanie našich príspevkov a ich zdieľanie. Budúcim propedeutikom prajeme a vyprosujeme veľa Božích milostí a ochranu Nebeskej Matky na ich ceste ku kňazstvu“  

Šimon Jurčišin

Nech vám to Dobrý Pán Boh odmení
– propedeutici –